Wicher 334    Rintse 386  

                                                                                                                           Lute 304             Riemer 379

                                                                                                                           Nammen 308                            Krist 358

                                                                                                                           Nykle 309           Jorrit 363      Karel 370

                                                                                                                           Ruerd 319           Ielke 382      Thorben 466

                                                                                                                           Sjaard 320         Tjesse 400

                                                                                           Djurre 284                Nanno 372

                                                                                           Jabe 258

                                                                                           Oepke 266          Tsjeard 331

                                                                                           Markes 265                                  Wibe 402

                                                                                           Oege 267 P                                   Ritse 322      Wikke 404       Aarnold 471

                                                              Wessel 237 P        Bendert 281         Pilgrim 336        Remmelt 323   Tsjipke 399

                                                              Bouwe 242                                                                 Tieme 330

                                                              Berend 244                                                                 Anton 343       Teade 392        Sipke 450                               Epke 474

                                                              Douwe 249                                                                 Jitse 361          Tonjes 459                                                      Bikkel 470

                            Jarich 226                  Franke 251                                                                 Lolke 371       Felle 422       Alwin 469                                    Tjalbert 460

                                                                                                                                                                                             Wolfert 467                                 Uwe 458

                                                                                                                                                                       Obe 314                               Alert 475              Pier 448

                                                                                                                  Tsjibbe 388                                   Olof 315       Jasper 366        Beart 411            Maeije 440

                                                                                     Piter 312       Bearend 347                                         Tjitte 333                               Dries 421            Uldrik 457

                                                                                     Pike 316        Winand 405                                         Reyert 337      Tietse 428       Haitse 425          

                                                              Ygram 240      Sierk 326              Ulbert 390      Maurits 437           Anne 340                               Jisse 433

                                                                                     Thomas 327          Marten377                                    Abel 344           Tonke 391 

                                                                                                                  Sibald 380                                     Brandus 345                          Rindert 406       Wylster 4363

                                                                                                                  Jense 432                                      Gradus 356     Tetse 394       Tsjitse 387

                                                                                               Dirk 298              Otte 375                               Gerryt 360                             Brend 413

                                                               Bart 243                   Reitse 272 P                                                    Goffert 369                             Tsjabring 429

                                                               Detmer 245              Rients 270             Teunis 332         Nanning 374          Botte 414

                                                               Friso Jelle 253         Gerlof 294             Bonne 341         Monte 378

                                                               Hearke 254 P           Ids 300                 Ildert 355           Fridse 423                                 Jess 435

                                                               Gouke 255               Tys 274           Falke 291                Harmen 424                              Tsjalke 397            Maurus 441

                                                               Ige 257                     Ouke 313                                                                                        Mintse 384             Tsjalle 454

Tetman 205          Mark 232 P                                              Warn 335                                                                                                                       Date 477

                                                                                                Atse 342                                                                                         Onne 376                                       Jerke 434       Djoerd 476

                                                               Herke 256        Rinke 271                                                      Leffert 306 P                     Heinse 354            Wisse 408         Lutger 436

                                                               Sander 269       Lucas 324                                                     Oltman 317       Rik 396                                  Bente 412         Bertele 472

                                                                                                                                                             Oeds 318                                                        Meinse 439

                                                               Jochem P 259    Tjimme 275         Ulke 338    Olgert 445      Liekele 364                                                     Tsjalf 443

                                                               Jildert 299          Tamme 276                                                  Tonis 393

                                                                                        Daen 286

                                                                                         Feitse 293 P                                        Rypke 321           Syste 385                                                                   Ymte 407

                                                                                         Jillis 301       Abe 346                          Fetse 349                                                                                               Teeuwis 389       Mewes 438

                                                                                                                    Aan 416                   Folkert 353                                                               Wierd 409             Time 398

                                                                                                                          Reinder 452       Tjserk P 328                                    Maiko 373         Eibert 419             Wobke 403

                                                                                                                                                    Feike 395           Wybren 464          Andries 415                                      Sjerp 446        

Age 168            Hylke 186                                                                                                          Ait 410                                            Hinne 427          Wimer 461              Stendert 447

                          Ulrig 204        Ewoud 250                                    Tsjomme 329      Jelte 365                                                             Loadewyk 431                                 Tymon 456

                          Murk 194                                   Peke 268           Doeke 287                 Karst 362                                                   Michiel 442

                          Gerke 220       Bjinse 241           Lammert P 260     Wypke 277            Nikolaas 310                                              Norbert 444

                                                                                                          Frans 289        Melle 311     Fabe 348      Sape 381

                                                 Cobus 248        Keimpe 261             Gaije 295                                                  Tije 401

                                                                                                          Meier 307                                                 Jorn 430

                                                                                                          Jelle 368                                                    Alke 468                                                          

Ritske 202 P            Douwe 214                                             Zjoerd 239

                                  Durk 215                      Kasper 229        Laes 278

                                  Fokke 217              Teake 273        Jurjen 303

                                  Freark 218              Diedert 288

                                  Hotse 223                Tsjalling P 235          Chrytzen 246          Meindert 263       Arent 283

                                  Jetse 225                 Ysbrand 238              Dagho 247             Dimer 285

                                  Klaes 228                                                  Marko 262

                                  Maurits-Abe 231                                       Ferdinand 252    Naen P 264                              Walter 282

                                  Romke 234               Yk 339                     Aiso 279                                                             Foppe 290

                                  Wybren 236                                              Bertus 280                                                           Ludse 305        Adel 357       Anders 451

                                                                                                   Jelmer  297     Fede 350                                      Hannes 296

                                                                                                                          Erik 351         Arjen 417              Jakob 302                Olrik 383

                                                                                                                          Herman 359                                 Bartheld 292             Take 455

                                                                                                                                                        Wytse 462              Pyt 325     Jelke 367      Beintse 418 

                                                                                                                                                                                                         Gjalt 426

                                                                                                                                                                                       Wander 352      Doaitsen 420       Sake 449

                                                                                                                                                                                                                                            Sjouke 453

                                                                                                                                                                                                                                            Bene 476

 

This page was made by Signature Friesians for our website only.  Any use of this page on another website is Unauthorized.

Signature Friesians

Importing and Shipping Quality Friesians all over the World.

Pam and Matt Gish

Baldwin City, KS

785-423-4024

Please Leave Message

Home/Signature/For Sale/Friesian Info/News/Semen/Merchandise

Stallions/Mares/In Memory/Photo Gallery/Gypsy Horses/Email

All Text and photos, Copyright 2002-2009 Signature Friesians. All Rights reserved.  Usage without permission is unauthorized.